dimecres, 18 de març de 2009

Ajuntament de Tona (Osona) a l'aerodrom corporatiu

MOCIÓ DE REBUIG CONTRA L’AEROPORT CORPORATIU DE MONT-
RODON
Atès que el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, aprovat pel
Decret 8/2009 de la Generalitat de Catalunya, de 20 de gener, preveu
l’establiment d’un aeroport corporatiu empresarial per donar servei a l’aviació
general i de negocis de Catalunya, especialment a la regió metropolitana de
Barcelona, en una localització que compleixi amb els paràmetres que siguin
fixats per garantir la seva idoneïtat, tant en termes d’utilitat i de competitivitat
com ambientals.
Atès que el Consell Comarcal d'Osona va donar a conèixer la proposta
d’ubicació del nou aeroport corporatiu, a la comarca d'Osona, concretament a
la zona de Mont-Rodon, entre la C-17 i la via del tren.
Atès el caràcter elitista del transport privat aeri que no respon a una utilitat
pràctica ni demanda de serveis que la població de la comarca reclami, alhora
que, genera greus molèsties permanents a la població que resideix a les
proximitats, degut a la contaminació acústica que inevitablement provoca i
comporta un empitjorament de la contaminació atmosfèrica i un impacte
paisatgístic molt sever.
Atès que la decisió de potenciar aquest tipus de transport és contrària als
objectius europeus, que fixen obligatòriament una reducció progressiva de les
emissions de CO2 a l’atmosfera.
Atès que un projecte d’infraestructura d’aquestes característiques suposa una
greu agressió al territori i atempta contra la preservació de sòls de gran valor
agrícola, dels espais naturals, de les masies, del paisatge i d’un patrimoni
històric molt valuós, que comportaria la destrucció de bona part del centre de la
Plana de Vic.
Atès que amb la construcció d’aquest aeroport es veurien afectats directament
alguns veïns de Tona i el nostre municipi en general, patint les conseqüències
negatives que comporta aquest tipus d’infraestructura.
Per tot l'exposat, l'Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Tona a la construcció d’un
aeroport corporatiu a Mont-rodon
RODON
Atès que el Pla d’aeroports, aeròdroms i heliports de Catalunya, aprovat pel
Decret 8/2009 de la Generalitat de Catalunya, de 20 de gener, preveu
l’establiment d’un aeroport corporatiu empresarial per donar servei a l’aviació
general i de negocis de Catalunya, especialment a la regió metropolitana de
Barcelona, en una localització que compleixi amb els paràmetres que siguin
fixats per garantir la seva idoneïtat, tant en termes d’utilitat i de competitivitat
com ambientals.
Atès que el Consell Comarcal d'Osona va donar a conèixer la proposta
d’ubicació del nou aeroport corporatiu, a la comarca d'Osona, concretament a
la zona de Mont-Rodon, entre la C-17 i la via del tren.
Atès el caràcter elitista del transport privat aeri que no respon a una utilitat
pràctica ni demanda de serveis que la població de la comarca reclami, alhora
que, genera greus molèsties permanents a la població que resideix a les
proximitats, degut a la contaminació acústica que inevitablement provoca i
comporta un empitjorament de la contaminació atmosfèrica i un impacte
paisatgístic molt sever.
Atès que la decisió de potenciar aquest tipus de transport és contrària als
objectius europeus, que fixen obligatòriament una reducció progressiva de les
emissions de CO2 a l’atmosfera.
Atès que un projecte d’infraestructura d’aquestes característiques suposa una
greu agressió al territori i atempta contra la preservació de sòls de gran valor
agrícola, dels espais naturals, de les masies, del paisatge i d’un patrimoni
històric molt valuós, que comportaria la destrucció de bona part del centre de la
Plana de Vic.
Atès que amb la construcció d’aquest aeroport es veurien afectats directament
alguns veïns de Tona i el nostre municipi en general, patint les conseqüències
negatives que comporta aquest tipus d’infraestructura.
Per tot l'exposat, l'Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar el rebuig de l'Ajuntament de Tona a la construcció d’un
aeroport corporatiu a Mont-ro
Segon.- Mostrar la solidaritat més profunda amb les masies afectades i,
òbviament, per les persones que hi viuen, situades als termes municipals de
Taradell, Tona i, molt especialment, Malla.
Tercer.- Demanar a l'Ajuntament de Taradell que no sol·liciti la ubicació d’un
nou aeroport corporatiu a la zona de Mont-rodón.
Quart.- Demanar al Consell Comarcal d'Osona que retiri la proposta d’ubicació
de l’aeroport corporatiu a la comarca d'Osona i en concret a la zona de Mont-
rodón.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d'Osona, als
ajuntaments de Taradell, Malla, Seva i Santa Eugènia, a l’associació Catalana
de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.
Això no obstant el Ple acordarà el que estimi més oportú
don